Ochrana osobných údajov

 1. Ochrana osobných údajov

   

  Prevádzkovateľ:

   

  Danum, s.r.o.

  so sídlom Bottova ul. 2899/1, 945 01 Komárno

  IČO: 36 824 933

  Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 49763/N,

   

   

  ROZSAH A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

   

  pristupuje k Vašim osobným údajom zodpovedne a preto v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“), Vám ako dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov.


  Prevádzkovateľ v zmysle čl. 24 nariadenia GDPR a ust. § 31 Zákona pristúpil k prijatiu primeraných technických, organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk, ktoré zohľadňujú najmä:

  • zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť, obmedzenie a kompatibilita účelov spracúvania osobných údajov, ďalej minimalizácia osobných údajov, ich pseudonymizácia a šifrovanie, ako aj integrita, dôvernosť a dostupnosť;
  • zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby) spracúvania osobných údajov s ohľadom na účel spracovateľskej operácie;
  • povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;
  • odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných údajov;
  • poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa;
  • prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov a promptné informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby;
  • prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu iných práv dotknutej osoby;
  • riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov, zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie, posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so spracúvaním a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika).

   

   

   

  Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom kontaktného formulára alebo pri zaregistrovaní sa na tejto webovej stránke, prípadne priamym mailovým dopytom alebo telefonicky.

  Plnenie kúpnych zmlúv

  Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

  Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým preto, aby sme vám umožnili pohodlný nákup aby sme vám objednaný tovar doručili.

  Medzi predmety činnosti spoločnosti Danum, s.r.o. patrí predaj tovaru a služieb na diaľku. Z tohto dôvodu spracúvame osobné údaje potrebné na uzavretie zmluvy a plnenie povinností a realizáciu práv zo zmluvy. Tieto osobné údaje zahŕňajú najmä:

  Fyzické osoby

  • titul, meno a priezvisko,
  • adresa trvalého pobytu, fakturačná adresa a dodacia adresa,
  • emailová adresa,
  • fakturačné a platobné údaje,
  • telefónne číslo

  Právnické osoby

  • titul, meno a priezvisko,
  • IČO, DIČ, IČ DPH
  • fakturačná adresa a dodacia adresa,
  • emailová adresa,
  • fakturačné a platobné údaje,
  • telefónne číslo

  Právnym základom vyššie uvedeného spracovania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov to znamená, že nám poskytujete osobné údaje na základe zmluvného vzťahu medzi Vami a nami. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov môže byť článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to z oprávneného záujmu predchádzania a rozpoznania anti-sociálneho správania, podvodu a iného trestného činu ako aj starostlivosť o potreby našich zákazníkov, vrátane dodania našich produktov a služieb.

  Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

  Pre vyššie uvedené účely Vaše osobné údaje v našom mene spracovávajú naši subdodávatelia, najmä kuriérske a logistické spoločnosti. Tieto spoločnosti si vyberáme s najväčšou starostlivosťou a ak existuje taká zákonná požiadavka, budú títo zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Údaje týkajúce sa Vášho mena a priezviska, Vašu dodaciu adresu, telefónne číslo a/alebo e-mailovú adresu poskytneme kuriérskym a logistickým spoločnostiam: GLS - General Logistic System, alebo GEIS. Osobné údaje sa prenášajú výhradne na tento účel do poverenej kuriérskej spoločnosti a spracovanie Vašich osobných údajov kuriérskou spoločnosťou je viazané výlučne na tento účel.

  Ak ste sa rozhodli zaplatiť bezhotovostným prevodom pomocou bankovej karty cez platobnú bránu STRIPE. Pri výbere tejto metódy pri potvrdení objednávky náš e-shop Vás odprevadí na stránku, kde si môžete vykonať platbu. Spoločnosť má prístup k Vašim platobným údajom ako aj výške danej platby. Podmienky spracovania údajov sú obsiahnuté  v priloženom linku https://stripe.com/en-sk/privacy#personal-data-we-collect .

  Ak sa rozhodnete platiť pri prevzatí tovaru, Vaše osobné údaje budú za účelom poskytovania platobného styku spracované niektorou z našich kuriérskych spoločností.

  Za účelom overenia Vašej identity Vás môže naša kuriérska spoločnosť, resp. jej zamestnanci, vyzvať na predloženie dokladu, ktorým viete preukázať Vašu totožnosť. Tento úkon je možné vykonať najmä z dôvodov dodržania zákonných požiadaviek týkajúcich sa predaja niektorých tovarov len osobám starším ako 18 rokov, prípadne za účelom overenia identity osoby, ktorá si daný tovar objednala. 

  Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

  Osobné údaje zozbierané na účely plnenia zmluvy sú uchovávané do uplynutia zákonných lehôt (napr. podľa daňových predpisov).

  registrácia používateľov a používanie účtu

  Naša spoločnosť umožňuje svojim zákazníkom online registráciu na Webovej stránke v rámci ktorej si zákazník môže zriadiť svoj vlastný online účet. Pomocou zriadeného konta bude môcť zákazník, ako registrovaný používateľ, nakupovať tovary a služby na diaľku a využívať ostatné online služby a výhody daného konta.

  Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

  S cieľom poskytnúť Vám čo možno najväčší komfort pri Vašich nákupoch, ponúkame Vám možnosť zriadiť si na Webovej stránke zákaznícky účet /konto, ktoré Vám okrem iného umožní trvalé uloženie Vašich osobných údajov. Toto konto je chránené Vami zvoleným heslom. Jednou z výhod Vášho konta je, že Vaše osobné údaje budú automaticky uložené a pri objednaní tovarom teda nie je potrebné znova zadávať Vaše osobné údaje. Svoje osobné údaje uložené vo Vašom zákazníckom účte môžete kedykoľvek zobraziť a zmeniť.

  V prípade ak nakupujete na našej Webovej stránke ako registrovaný používateľ, počas poskytovania našich služieb od Vás môžeme získavať nasledujúce typy údajov:

  • osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy
  • informácie o spôsobe využívania zliav a iných ponúk, ktoré Vám naša spoločnosť poskytla
  • vašu históriu nákupov, tj. informácie o Vašich online nákupoch
  • vami vybrané prihlasovacie heslo

  Právnym základom spracovania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, to znamená, že nám poskytnete údaje na základe zmluvného vzťahu medzi Vami a nami. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to z oprávneného záujmu o starostlivosť o Váš účet alebo z dôvodu starostlivosti o potreby našich zákazníkov, vrátane dodania našich produktov a služieb alebo z oprávneného záujmu predchádzania a rozpoznania anti-sociálneho správania, podvodu a iného trestného činu.

  Príjemcovia / kategórie príjemcov údajov:

  • Danum, s.r.o., so sídlom: Bottova ul. 2899/1, 945 01 Komárno, IČO: 36 824 933

  Všetky vyššie uvedené osobné údaje (vrátane Vášho hesla ) môžu byť v nevyhnutnej miere sprístupnené aj našim subdodávateľom, ktorí zabezpečujú prevádzku a funkčnosť našej webovej stránky .

  Vaše údaje môžu byť poskytnuté našim marketingovým partnerom / externým poskytovateľom služieb, ktorí budú zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

  Akékoľvek ďalšie sprístupnenie týchto údajov tretím stranám je vylúčené. 

  Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov

  Ak požiadate o vymazanie svojho účtu na email info@danum.sk, váš účet vymažeme a tým sa vymažú vaše údaje.

  Kontaktný formulár/E-mailový kontakt/Telefonický kontakt/Sociálne siete

   

  Zaujímame sa o to aby sme udržiavali kontakt s našimi stálimy a novými zákazníkmi a odpovedať im na ich požiadavky, prípadne ich kontaktovať o našich novinkách, zmenách. Za týmto účelom využívame viaceré komunikačné spôsoby pri ktorých sa môžu spracovávať Vaše osobné údaje

   

  Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

   

  Dôvod spracovávania osobných údajov je hlavne zodpovedanie Vašich zaslaných otázok prostredníctvom týchto komunikačných kanálov ako aj informovanie Vás o prípadných zmenách ktoré sa Vás dotýkajú ako nášho zákazníka / klienta.

   

  Právny základ pre spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov alebo prípadne článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš a súčasne aj Váš (oprávnený) záujem na spracovaní týchto osobných údajov vyplýva z cieľa odpovedať na Vaše otázky, resp. vyriešiť existujúce problémy, a tým si zachovať a zvýšiť Vašu spokojnosť ako zákazníka alebo používateľa našej webovej stránky ako aj starať sa o potreby našich zákazníkov, vrátane dodania našich produktov a služieb či starostlivosť o Váš účet.

   

  Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

  Vaše údaje môžu byť poskytnuté našim partnerom / externým poskytovateľom služieb, ktorí budú zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Akékoľvek iné odovzdanie osobných údajov tretím osobám v súvislosti so zasielaním Vašich osobných údajov vylučujeme. 

  Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

  Vaše osobné údaje sa budú uchovávať 2 roky po konečnej odpovedi, aby sme dokázali, že sme Vám poskytli komplexné informácie a že boli splnené zákonné požiadavky.

  Formulár na konzultáciu

  Kvôli zvýšeniu kvality našej služby poskytujeme tento druh konzultácie pre našich klientov / zákazníkov.

  Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ

  Právny základ pre spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov alebo prípadne článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš a súčasne aj Váš (oprávnený) záujem na spracovaní týchto osobných údajov vyplýva z cieľa odpovedať na Vaše otázky, resp. vyriešiť existujúce problémy, a tým si zachovať a zvýšiť Vašu spokojnosť ako zákazníka alebo používateľa našej webovej stránky ako aj starať sa o potreby našich zákazníkov, vrátane dodania našich produktov a služieb.

  Príjemcovia / kategórie príjemcov údajov:

  • Zamestnanci  - Danum, s.r.o., so sídlom: Bottova ul. 2899/1, 945 01 Komárno, IČO: 36 824 933

  Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

  Vaše osobné údaje sa budú uchovávať 2 roky po konečnej odpovedi, aby sme dokázali, že sme Vám poskytli komplexné informácie a že boli splnené zákonné požiadavky.

  Kamerové systémy

  Spracovávame aj záznamy z kamier na našej prevádzke.

  Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ

  Na našej prevádzke sa nachádzajú kamerové systémy so záznamom. Kamery na prevádzke máme z dôvodu prevencie, objasňovania možnej nezákonnej činnosti a ochrany majetku. Právnym základom na spracovanie osobných údajov v rámci kamerového systému je oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1  písm.  f)  GDPR): ochrana majetku, poriadku a bezpečnosti.

   

  Príjemcovia/Kategórie príjemcov

  Prevádzkovateľom kamerového systému je Danum s.r.o.

   

  Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

  Spracovanie osobných údajov na reklamné účely                 

   

  Vaše súkromie si vážime a preto v našom záujme je aby sme Vás zbytočne nezahlcovali reklamami ktoré nie sú pre Vás relevantné.

   

  Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

   

  Právnym základom na uvedené spracovania je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, resp. v prípade udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Spracovanie osobných údajov stálych zákazníkov na vlastné reklamné účely, resp. na reklamné účely tretích osôb, je možné považovať za oprávnený záujem.


  Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

  Osobné údaje uchovávame počas doby, na ktorú bol súhlas udelený, prípadne do odvolania Vášho súhlasu, resp. do vznesenia Vašej námietky. Ak svoj súhlas odvoláte, alebo vznesiete námietku, bude príslušná kontaktná adresa zablokovaná pre ďalšie reklamné spracovanie údajov. Upozorňujeme na to, že vo výnimočných prípadoch aj po prijatí Vašej námietky môže ešte dočasne dochádzať k odoslaniu reklamného materiálu. To je technicky podmienené časom spracovania danej požiadavky.

   

  Zasielanie newsletterov

   

  Naša spoločnosť Vám na základe Vášho súhlasu môže zasielať prostredníctvom e-mailu, informácie o produktoch alebo službách, vrátane poukážok, kupónov, špeciálnych ponúk alebo špeciálnych akcií, ktoré naša spoločnosť samostatne alebo spolu s partnermi môže ponúknuť.

   

  Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

   

  Na našej webovej stránke Vám ponúkame možnosť prihlásiť sa na odber nášho newsletteru. V prípade poskytnutia Vášho súhlasu s odberom nášho newsletteru, použijeme Vašu e-mailovú adresu a príp. Vaše meno, na zasielanie (pokiaľ to bude možné individuálnych) informácií o produktoch alebo službách, vrátane poukážok, kupónov, špeciálnych ponúk alebo špeciálnych akcií, ktoré Vám naša spoločnosť samostatne alebo spolu s jej partnermi môže ponúknuť. Taktiež Vás môžeme kontaktovať za účelom marketingových prieskumov.

   

  Právnym základom na spracovanie osobných údajov v rámci zasielania newsletterov je Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

   

  Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, a to e-mailom na kontaktnú e-mailovú adresu info@danum.sk. Odvolanie súhlasu vedie k vymazaniu Vašich údajov. Odhlásenie má za dôsledok vymazanie získaných osobných údajov užívateľa.

   

  Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

   

  Vaše údaje môžu byť poskytnuté našim marketingovým partnerom / externým poskytovateľom služieb, ktorí budú zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Akékoľvek iné odovzdanie osobných údajov tretím osobám v súvislosti so zasielaním Vašich osobných údajov vylučujeme.

   

  Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

   

  Osobné údaje uchovávame počas doby, na ktorú bol súhlas udelený, prípadne do odvolania Vášho súhlasu, resp. do vznesenia Vašej námietky. Ak svoj súhlas odvoláte, alebo vznesiete námietku, bude príslušná kontaktná adresa zablokovaná pre ďalšie reklamné spracovanie údajov. Upozorňujeme na to, že vo výnimočných prípadoch aj po prijatí Vašej námietky môže ešte dočasne dochádzať k odoslaniu reklamného materiálu. To je technicky podmienené časom spracovania reklamných newsletterov a neznamená to, že Vašu námietku neakceptujeme. 

    

  Zásady používania súborov cookies

  V súlade s  § 55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na  možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?
  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies
  Používaním stránok prevádzkovaných prevádzkovateľom vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok  považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. 

  Prečo používame cookies?
  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Prevádzkovateľ nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu. 

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?
  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. 

  Váš webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby ukladanie cookies do vášho zariadenia zakázal či blokoval, vrátane cookies tretích strán. Je tiež možné zablokovať alebo povoliť ukladanie cookies len pre určité webové stránky. Cookies, ktoré už sú vo vašom zariadení uložené, potom môžete kedykoľvek zmazať. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

   

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?
  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

   

  VAŠE PRÁVA PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

   

  Právo na prístup

  Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.

  Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

   

  Právo na opravu

  Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

   

  Právo na vymazanie

  Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

   

  Právo na obmedzenie spracúvania

  Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

   

  Súhlas

  V prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o vás spracúvali.

   

  Právo na prenosnosť údajov

  Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

   

  Právo namietať

  Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

   

  Právo podať sťažnosť

  Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

  V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať info@danum.sk  

   

   

Späť do obchodu
Danum s.r.o.